Regulamin Serwisu Twoje-Miasto.pl
Regulamin obowiązuje od: 2018-05-25


Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu twoje-miasto.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu twoje-miasto.pl. Właścicielem serwisu jest firma Twoje-Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy Szosa Toruńska 13-15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Godpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354832, NIP: 876-24-29-504, REGON: 340743090.


Podstawowe definicje
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis twoje-miasto.pl.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu twoje-miasto.pl. Użytkownikiem serwisu twoje-miasto.pl może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w serwisie twoje-miasto.pl zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności o pod jego nadzorem (rodzic, kurator, opiekun).
 • Serwis twoje-miasto.pl – strony w domenie twoje-miasto.pl, wchodzące w skład serwisu twoje-miasto.pl.
 • Plik – plik w dopuszczonym przez serwis twoje-miasto.pl formacie i rozmiarze. Osoba zarejestrowana posiadająca aktywne Konto ma możliwość przesyłania plików, które będą udostępnione na serwisie twoje-miasto.pl. Plik jest dostępny dla wszystkich użytkowników serwisu twoje-miasto.pl
 • Konto – konto w serwisie twoje-miasto.pl jest zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Dostęp do konta jest możliwy po podaniu adresu email i hasła ustalonego przy rejestracji. Email nie może być zmieniany samodzielnie przez Użytkownika, a hasło może być zmieniane bez ograniczeń po zalogowaniu się użytkownika na własne konto. Po rejestracji użytkownika konto zostaje nie aktywne, do momentu kliknięcia linku aktywującego konto przesłanego przez system w wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika w rejestracji adres e-mail.
 • Profil użytkownika – jest to miejsce w serwisie twoje-miasto.pl, w którym wyświetlane są informacje o danym użytkowniku. Użytkownicy korzystający z serwisu twoje-miasto.pl mają wgląd do danych, podanych przez właściciela profilu, w ramach danego profilu. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po wcześniejszym zalogowaniu się przez Użytkownika danego profilu na konto. Użytkownik może decydować o poziomie prywatności swojego profilu.


Warunki korzystania z serwisu twoje-miasto.pl
 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie twoje-miasto.pl jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Administratora, na podstawie cen wymienionych w aktualnym cenniku.
 3. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis twoje-miasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,
  2. działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
 5. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu twoje-miasto.pl. Zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usługi (rejestracja) powinien zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu twoje-miasto.pl,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą, ich podanie jest dobrowolne,
  4. zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Portalu Twoje-Miasto.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Twoje-Miasto Sp. z o.o. z siedzibą przy Szosa Toruńska 13-15, 86-300 Grudziądz, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie,
  5. zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności,
  6. osobną zgodą w formularzu Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Twoje-Miasto Sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Twoje-Miasto Sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów handlowych,
  7. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
  8. posiadam wszelkie prawa do umieszczanych przezemnie treści na Serwisie Twoje-Miasto.pl, w przypadku naruszeń jestem świadomy mojej pełnej odpowiedzialności wobec podmiotów zgłaszających roszczenia.
 7. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w Regulaminie.
 8. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu twoje-miasto.pl, na warunkach określonych w regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do:
  1. przeglądania serwisu twoje-miasto.pl, w tym Pliki umieszczone w serwisie przez siebie lub innych Użytkowników,
  2. zamieszczanie w serwisie twoje-miasto.pl Plików (mając na uwadze prawa autorskie),
  3. dodawać opisy do umieszczonych przez siebie Plików,
  4. komentować umieszczone przez innych Pliki i artykuły,
  5. zmiany lub usunięcia swoich danych, zdjęć, filmów itp. za pomocą opcji Konta,
  6. umieszczanie w innych serwisach lub stronach internetowych Plików dostępnych na serwisie twoje-miasto.pl. Udostępnienie jest dokonywane wyłącznie za pomocą określonych w tym celu przez serwis twoje-miasto.pl kodów. Zakazane jest wklejanie, wstawianie, załączanie plików umieszczonych w serwisie twoje-miasto.pl w inny sposób, niż poprzez użycie wygenerowanych kodów (tego typu działania będą karane po przez blokowanie Konta danego Użytkownika lub określonych Plików lub innych określonych materiałów i treści lub blokadę do serwisu twoje-miasto.pl z określonych lokalizacji, w szczególności witryn, adresów IP itp.)
 9. Użytkownikowi niedozwolone jest:
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  2. umieszczanie treści łamiących prawa autorskie i/lub majątkowe osób trzecich,
  3. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  4. umieszczanie programów telewizyjnych, teledysków, relacji z koncertów ani reklam, bez posiadania odpowiedniej zgody, lub praw autorskich,
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety, (zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci)
  6. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów twoje-miasto.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak. Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu twoje-miasto.pl.
 10. Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w serwisie twoje-miasto.pl.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 12. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji serwisu twoje-miasto.pl, bądź też stała blokada Konta.
 13. Serwis twoje-miasto.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkownika, w celu wykupienia usług dodatkowych, w przypadku rażących naruszeń Regulaminu.
 14. Serwis twoje-miasto.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności jego informowania.
 15. Użytkownik umieszczając Plik w serwisie twoje-miasto.pl oświadcza, że umieszczony Plik nie narusza warunków korzystania z serwisu twoje-miasto.pl oraz że posiadasz wszystkie prawa autorskie do tego Pliku lub ma wyraźną zgodę wszystkich właścicieli praw autorskich do jego przesłania.


Dane osobowe i polityka prywatności
 1. W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Twoje-Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy Szosa Toruńska 13-15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354832, NIP: 876-24-29-504, REGON: 340743090, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 6. W przypadku, gdy Administrator posiada wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  • natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
 7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Urzytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Jego danych osobowych przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Blokada konta
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu twoje-miasto.pl bądź innych Użytkowników.
 2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.


Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu twoje-miasto.pl wywołane np. awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z usług serwisu twoje-miasto.pl, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu twoje-miasto.pl. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu twoje-miasto.pl.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Plików tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Pliki innej osoby.


Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wszelkie niezbędne dane takie jak: email, Imię i Nazwisko, adres oraz inne niezbędne dane do rozpatrzenia reklamacji – na adres bok@twoje-miasto.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.


Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem twoje-miasto.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
REKLAMA
pogoda Szczecin
12.8°C
wschód słońca: 04:56
zachód słońca: 21:19
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Szczecinie

kiedy
2024-07-19 19:00
miejsce
NOWA DEKADENCJA Szczecińskie...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-20 19:00
miejsce
Amfiteatr - Teatr Letni, Szczecin,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-22 08:00
miejsce
Kids Arena, Szczecin, ul. Staszica 1
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-26 19:00
miejsce
Amfiteatr - Teatr Letni, Szczecin,...
wstęp biletowany